Dofinansowanie działań nad Wisłą – konkurs ‚Inicjatywy nadwiślańskie’

    

Ogłaszamy konkurs dla organizacji pozarządowych, które realizują działania oparte o wolontariat, służące edukacji przyrodniczej, ekologicznej lub kulturowej na temat doliny Wisły, a dokładniej jej fragmentu obejmującego obszar aglomeracji warszawskiej – od 488 do 538 km żeglownego. Stowarzyszenie Stołeczne Towarzystwo Ochrony Ptaków, ze środków projektu LIFE+ WislaWarszawska.pl, chce dofinansować około 12 projektów, na łączną sumę 29 tysięcy złotych.

Aplikacje konkursowe, w postaci wypełnionego wzoru wniosku o dofinansowanie z dołączonym ksero wypisu z KRS, przyjmujemy drogą mailową ([email protected]) lub pocztową (ul. Czeska 15a/5, 03-902 Warszawa) do dnia 19 kwietnia 2013 roku.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 6 maja 2013 roku. Termin realizacji projektów może się zawierać między 13 maja a 31 paździenika 2013 roku. Organizacje, które otrzymają dofinansowanie, będą zobowiązane do złożenia dokumentacji rozliczeniowej oraz opisowej relacji z przebiegu projektu.

Formularze dotyczące konkursu „Inicjatywy nadwiślańskie” (wzór wniosku, wzór umowy, wzór raportu, regulamin) można pobrać w dziale „do pobrania” → PARTYCYPACJA SPOŁECZNA.

Osoba kontaktowa w sprawach dotyczących konkursu:
Ewa Kominek, tel. 535 531 613
e-mail: [email protected]

INDEKS

Projekt "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły
w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej" otrzymał dofinansowanie
z instrumentu Finansowego LIFE+ Wspólnoty Europejskiej oraz ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.