Dokumentacja projektowo kosztorysowa

    

Zapraszamy do zapoznania się dokumentacją opracowaną na potrzeby działania 1. Projektowanie (A.1 – A.5) (patrz: założenia projektu).
Ilustracje pokazujące poczególne lokalizacje działań są w zakładce „Inwestycje projektowe”. Rozmieszczenie można odnaleźć też na mapie obok (znaki – zielone chorągiewki).

W zakładce DO POBRANIA są zamieszczone następujące dokumenty:
– Ekspertyza ornitologiczna, hydrologiczna i hydrotechniczna
– Koncepcja ogólna i szczegółowe realizacji przedsięwzięcia
– Karta Informacyjna Przedsięwzięcia I (zastąpiony KIP II)
– Karta Informacyjna Przedsięwzięcia II.

INDEKS

Projekt "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły
w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej" otrzymał dofinansowanie
z instrumentu Finansowego LIFE+ Wspólnoty Europejskiej oraz ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.