Działania ochronne prowadzone w 2018r.

    

W marcu 2018 roku zakończyła się realizacja projektu „Ochrona kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej”. Najwyższy czas wspomnieć o działaniach podejmowanych w ramach projektu w ostatnim czasie. W drugiej połowie 2017 roku kontynuowano patrolowanie terenu i ocenę efektów podejmowanych wcześniej działań. Nowym działaniem był montaż szlabanów w celu ograniczenia antropopresji polegającej na ruchu kołowym w obszarze Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły w Warszawie, szczególnie w okolicach rezerwatów przyrody Wyspy Zawadowskie i Ławice Kiełpińskie. Zadanie to wspiera nie tylko najbardziej płochliwe zwierzęta w obszarze projektu takie jak np. bieliki, ale wpływa również na poprawę bezpieczeństwa osób spacerujących po tym terenie. W tym okresie kontynuowaliśmy realizację zadania polegającego na usuwaniu drzew i krzewów w celu stworzenia warunków dogodnych do gniazdowania i odpoczynku ptaków siewkowych na powstałej w ramach projektu wyspie w dzielnicy Praga Północ przez wprowadzenie wypasu kóz i owiec. Na początku 2018 roku zorganizowaliśmy międzynarodową konferencję pn. „Ochrona różnorodności biologicznej w miastach”, przeprowadziliśmy także warsztaty edukacyjne dla nauczycieli ze szkół podstawowych, poprawiona została izolacja od brzegu stanowisk lęgowych sieweczki rzecznej w dzielnicy Wilanów oraz poddaliśmy konserwacji i odnowieniu sztuczne wyspy pływające w basenie portowym Kanału Żerańskiego. W tym także okresie rozpoczęła się budowa pawilonu edukacyjnego nad Wisłą w dzielnicy Praga Północ.
Wiosną 2018 roku już po zakończeniu realizacji projektu wszedł on w fazę utrzymania trwałości jego efektów. Wobec powyższego kontynuowana jest budowa pawilonu, kontynuowane jest usuwanie podrostu drzew i krzewów na wyspie nieopodal terenu budowy przez wypas owiec i kóz. Wciąż prowadzimy patrolowanie obszaru projektu oraz znakowanie miejsc gniazdowania ptaków siewkowych zarówno z lądu jak i z wody. Wyspy pływające w Kanale Żerańskim w tym roku podobnie jak w poprzednim zostały zasiedlone przez rybitwy rzeczne i łabędzie nieme, które wiosną doczekały się sześciu piskląt. W poprzednim roku gniazdowało tam cn. 11 par rybitwy rzecznej, w tym roku cn. 3 pary. W sezonie lęgowym tego roku mieliśmy do czynienia z długotrwałym okresem niżówki i suszy. Jednak pomimo tego nowa kolonia lęgowa rybitw powstała dwa lata temu w rezerwacie przyrody Ławice Kiełpińskie ma się coraz lepiej, w tym roku gniazdowały tam rybitwy rzeczne, rybitwy białoczelne i sieweczki rzeczne.

INDEKS

Projekt "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły
w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej" otrzymał dofinansowanie
z instrumentu Finansowego LIFE+ Wspólnoty Europejskiej oraz ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.