Komitet sterujący

Mając na uwadze szczególny charakter projektu oraz jego unikalność w skali kraju powołany został Komitet Sterujący Projektu, do którego prac zaprosiliśmy zespół najwyższej klasy specjalistów. Podstawowym jego celem jest bieżące monitorowanie i czuwanie nad prawidłową realizacją celów projektu. Członkami Komitetu Sterującego są m.in. przedstawiciele takich instytucji i organizacji, jak:

 • Ministerstwo Środowiska
 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
 • Regionalny Konserwator Przyrody
 • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie
 • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • Centrum Badań Ekologicznych Polskiej Akademii Nauk
 • Muzeum i Instytut Zoologii PAN
 • Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
 • Biuro WWF w Warszawie
 • Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Patków
 • Stowarzyszenie Stołeczne Towarzystwo Ochrony Ptaków
 • Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie
 • Katedra Geoinżynierii SGGW
 • Katedra Inżynierii Wodnej SGGW
 • Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
 • Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie
 • Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. Zagospodarowania Terenów Nadbrzeża Wisły
 • przedstawiciele właściwych komórek organizacyjnych Urzędu m.st. Warszawy

Zapraszamy do przeczytania online raportu z ostatniego spotkania.

Poniżej zamieszczamy raporty z posiedzeń Komitetu Sterującego w postaci plików PDF.

Nazwa pliku Rozmiar
RAPORT z I spotkania KS 26.09.2011.pdf 1.79 MB
RAPORT z II spotkania KS 21.12.2011r..pdf 2.19 MB
RAPORT z III spotkania KS 28.03.2012.pdf 2.76 MB
RAPORT z IV spotkania KS 27.06.2012.pdf 3.97 MB
RAPORT z V spotkania KS 2.10.2012.pdf 1.32 MB
RAPORT z VI spotkania KS 23.01.2013.pdf 1.76 MB
RAPORT z VII spotkania KS 11.04.2013.pdf 3.52 MB
RAPORT z VIII spotkania KS 23.10.2013.pdf 2.67 MB
RAPORT z IX spotkania KS 20.12.2013.pdf 2.63 MB

 
 

Projekt "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły
w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej" otrzymał dofinansowanie
z instrumentu Finansowego LIFE+ Wspólnoty Europejskiej oraz ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.