Nabór wniosków do konkursu

    

Serdecznie zapraszamy do składania aplikacji w III turze konkursu dla organizacji pozarządowych „Inicjatywy nadwiślańskie”.

Wybrane pomysły działań nad Wisłą z udziałem wolontariatu dofinansujemy kwotą 7000 zł.

Terminarz:
Nabór wniosków: 25 kwietnia – 9 maja 2014,
Ogłoszenie wyników: do 26 maja 2014,
Realizacja działań: 27 maja – 29 czerwca 2014,
Rozliczenie dotacji: do 15 lipca 2014 r.

O dofinansowanie w ramach III tury konkursu dotacyjnego „Inicjatywy nadwiślańskie” mogą się ubiegać organizacje pozarządowe, które realizują działania oparte o wolontariat, służące edukacji przyrodniczej, ekologicznej lub kulturowej na temat doliny Wisły, a dokładniej jej fragmentu obejmującego obszar aglomeracji warszawskiej – od 488 do 538 km żeglownego. Pula środków przeznaczonych na dotacje działań wynosi 7000 zł.

Formularze dotyczące konkursu (wzór wniosku, wzór umowy, wzór raportu) można pobrać w zakładce „do pobrania” → TUTAJ.

REGULAMIN KONKURSU „Inicjatywy nadwiślańskie”

III tura

1. Celem konkursu „Inicjatywy nadwiślańskie” jest dofinansowanie projektów, które będą służyły edukacji przyrodniczej, także połączonej z elementami edukacji kulturowej, dotyczących doliny Wisły w Warszawie, a w szczególności ochrony ptaków nadwiślańskich, przy czym:
– działania w ramach projektów muszą być przeprowadzone z udziałem wolontariuszy (w rozumieniu: osób wykonujących pewne działania projektowe nieodpłatnie),
– działania terenowe muszą się odbywać w obrębie obszaru projektowego WislaWarszawska.pl, który pokazany jest na mapie na stronie głównej www.WislaWarszawska.pl (odcinek Wisły od 488 do 538 km żeglownego).

2. Grupą docelową działań będą mieszkańcy Warszawy i przyległych do niej gmin nadwiślańskich.

3. Beneficjentami w konkursie „Inicjatywy nadwiślańskie” mogą być organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną i działające na terenie aglomeracji warszawskiej (obszar Metropolitarny Warszawy według Zarządu Województwa Mazowieckiego z 2006 r.). Każda z organizacji przystępujących do konkursu może złożyć tylko jedną aplikację.

4. Konkurs „Inicjatywy nadwiślańskie” jest organizowany przez Stowarzyszenie Stołeczne Towarzystwo Ochrony Ptaków w ramach projektu LIFE+ „Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej”. Projekt ten realizowany jest przez Miasto Stołeczne Warszawa oraz Stowarzyszenie Stołeczne Towarzystwo Ochrony Ptaków (STOP), dzięki przyznanemu przez Komisję Europejską dofinansowaniu ze środków Instrumentu Finansowego na Rzecz Środowiska (LIFE+) oraz dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

5. Dofinansowanie w ramach konkursu może być uzyskane na działania dotyczące edukacji przyrodniczej, także połączonej z aspektami dotyczącymi kultury, w tym działaniami artystycznymi, m.in.: spotkania, warsztaty, wycieczki, szkolenia, wykłady i inne, imprezy masowe, konkursy, zawody, festiwale i inne, które spełniają kryteria wymienione w punkcie 1 regulaminu.

6. Stowarzyszenie Stołeczne Towarzystwo Ochrony Ptaków przenacza kwotę 7.000 zł, która może zostać rozdysponowana na realizację jednego lub kilku projektów w ramach konkursu.

7. W projektach dofinansowywane mogą być koszty osobowe, koszty podróży, koszty materiałów, koszty usług zewnętrznych oraz koszty sprzętu niezbędnego do przeprowadzenia projektu. Przy ocenie wniosków będzie brany pod uwagę stosunek kosztów sprzętu i organizacyjnych do kosztów merytorycznych. Koszty prowadzenia biura i inne koszty stałe, koszty księgowości itp. nie związane tylko i wyłącznie z projektem nie będą w ramach konkursu dofinansowywane.

8. Za kwalifikowane uważa się te koszty, które są niezbędne, by wdrożenie projektu było możliwe, i są poniesione w czasie trwania projektu.
Podstawą do ubiegania się o dofinansowanie jest złożenie aplikacji, na którą składa się:
– wniosek o dofinansowanie, dostępny na stronie internetowej www.WislaWarszawska.pl,
– kopia aktualnego wypisu z KRS, potwierdzona za zgodność z oryginałem,
– kopia statutu organizacji, potwierdzona za zgodność z oryginałem,
– sprawozdanie merytoryczne z ostatniego roku działalności.

9. Aplikacje mogą być zgłaszane drogą elektroniczną, poprzez przesłanie na adres mailowy: [email protected] lub drogą pocztową, poprzez przysłanie wyłącznie listem poleconym na adres Stowarzyszenia Stołeczne Towarzystwo Ochrony Ptaków, ul. Czeska 15a/5, 03-902 Warszawa lub poprzez osobiste dostarczenie na ww. adres Stowarzyszenia po umówieniu się drogą telefoniczną (tel. 519 185 668 lub 535531613).

10. Aplikacje będą przyjmowane od 25 kwietnia do 9 maja 2014 roku. Przyjęcie aplikacji będzie potwierdzone e-mailem wysłanym na adres e-mail podany we wniosku jako przeznaczony do kontaktów w sprawie wniosku.

11. Jako datę złożenia aplikacji uznaje się datę jej wpływu na adres e-mailowy lub na adres Stowarzyszenia STOP (data przyjęcia przesyłki poleconej przez adresata lub data wystawienia awizo lub podpisane przez przedstawiciela STOP poświadczenie złożenia aplikacji).

12. Realizacja projektów może rozpocząć się najwcześniej 27 maja 2014 roku i zakończyć najpóźniej 29 czerwca 2014 roku.

13. Po zamknięciu naboru wszystkie aplikacje zostaną ocenione przez Komisję Konkursu „Inicjatywy nadwiślańskie” składającą się z 3 osób wybranych przez Zarząd Stowarzyszenia Stołeczne Towarzystwo Ochrony Ptaków.

14. Komisja w osobie każdego z jej członków ma prawo, w terminie do 18 maja 2014 roku, do poproszenia (mailowo/drogą pocztową/telefonicznie) aplikującej organizacji o uzupełnienie, rozwinięcie lub wyjaśnienie dotyczące aplikacji (np. zawartości merytorycznej, treści, czy dokładnego przebiegu poszczególnych planowanych do realizacji działań, związanych z opisanym we wniosku projektem, itp.).

15. Istnieje możliwość poprawienia/zmodyfikowania aplikacji w ciągu 4 dni roboczych od daty otrzymania od Komisji uwag dotyczących aplikacji, a także wprowadzenia przez aplikującego zmian w aplikacji z własnej inicjatywy, o ile uzyskają one akceptację Komisji Konkursu (lub Zarządu Stowarzyszenia STOP, jeśli zostaną wprowadzone już po zakończeniu prac Komisji dotyczących przyznania dofinansowania). Po dokonaniu oceny wniosków przez komisję do ocenionych projektów mogą być wprowadzane jedynie zmiany bez istotnego znaczenia merytorycznego. Zmiany te mogą być wprowadzone tylko za zgodą zarządu Stowarzyszenia STOP.

16. Istnieje możliwość negocjacji z Komisją Konkursu (na wniosek Komisji lub aplikującego) szczegółów dotyczących realizacji projektu, o dofinansowanie którego organizacja aplikuje.

17. Projekty nie powinny dokładnie kopiować działań prowadzonych w ramach projektu WislaWarszawska.pl (np. takie samo działanie skierowane do tej samej grupy odbiorców).

18. Projekty będą oceniane przez Komisję Konkursu na podstawie następujących kryteriów:
– zgodność z celem konkursu i uzasadnienie potrzeb realizacji (0-5 pkt),
– adekwatność zadań i wydatków w projekcie do jego celu (0-5 pkt),
– liczba osób zaangażowanych woluntarystycznie w projekt i planowana liczba jego odbiorców (0-5 pkt),
– oryginalność i wartość merytoryczna projektu (0-5 pkt).

19. Projekt/y wybrane do dofinansowania zostaną przedstawione publicznie do dnia 26 maja 2014 roku na stronie internetowej www.WislaWarszawska.pl. Oprócz tego autorzy wybranych do dofinansowania projektów zostaną poinformowani o wynikach e-mailowo.
W ciągu 5 dni kalendarzowych od ogłoszenia wyników Konkursu „Inicjatywy nadwiślańskie”, Stowarzyszenie Stołeczne Towarzystwo Ochrony Ptaków podpisze z wybranymi Aplikantami umowę o dofinansowanie projektu.

20. Dofinansowanie będzie udzielone w formie dotacji, wypłaconej Aplikantowi na wskazane konto bankowe w terminie do 7 dni kalendarzowych od podpisania umowy o dofinansowanie.

21. Beneficjent prowadzący dofinansowany projekt będzie odpowiedzialny za przeprowadzenie działań przewidzianych w projekcie, wypełnienie celów projektu, sporządzenie poświadczonej podpisami listy uczestniczących w projekcie wolontariuszy, a także przygotowanie raportu merytorycznego i finansowego z projektu i dokumentacji fotograficznej.

22. W trakcie trwania projektu, beneficjent ma obowiązek informowania o fakcie, iż projekt jest realizowany dzięki wsparciu udzielonemu przez Stowarzyszenie Stołeczne Towarzystwo Ochrony Ptaków w ramach realizacji projektu LIFE+ WislaWarszawska.pl, oraz prezentować logotypy projektu, zgodnie z wytycznymi zawartymi we wzorze umowy o dofinansowanie projektu (paragraf 2).

23. Beneficjent w ciągu 7 dni kalendarzowych po zakończeniu projektu prześle Stowarzyszeniu Stołeczne Towarzystwo Ochrony Ptaków opisową relację na stronę www.WislaWarszawska.pl z jego przebiegu, wzbogaconą o zdjęcia i ewentualnie inne ilustracje produktów powstałych w wyniku realizacji projektu.

24. Beneficjent złoży, w określonym Umową czasie, dokumentację rozliczeniową na piśmie, zgodnie z wzorem raportu finansowego z realizacji projektu, oraz zwróci Stowarzyszeniu Stołeczne Towarzystwo Ochrony Ptaków niewykorzystaną lub nieprawidłowo wykorzystaną części dotacji w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty złożenia dokumentacji rozliczeniowej.

INDEKS

Projekt "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły
w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej" otrzymał dofinansowanie
z instrumentu Finansowego LIFE+ Wspólnoty Europejskiej oraz ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.