Regulamin

    

REGULAMIN CZŁONKÓW SPOŁECZNOŚCI WISŁAWARSZAWSKA.PL

1. Inicjatywa „Społeczność WisłaWarszawska.pl” jest działaniem koordynowanym przez Miasto Stołeczne Warszawa, w ramach projektu LIFE+ „Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej”. Projekt ten realizowany jest przez Miasto Stołeczne Warszawa oraz Stowarzyszenie Stołeczne Towarzystwo Ochrony Ptaków (STOP), dzięki przyznanemu przez Komisję Europejską dofinansowaniu ze środków Instrumentu Finansowego na Rzecz Środowiska (LIFE+) oraz dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
2. Celem inicjatywy jest zaangażowanie mieszkańców Warszawy w ochronę warszawskiego odcinka doliny Wisły i rozpowszechnienie dobrych nawyków zachowania na tym terenie, w tym zgłaszania obserwowanych zjawisk przyrodniczych i zagrożeń.
3. Członkiem inicjatywy „Społeczność WisłaWarszawska.pl” może być pełnoletnia osoba, która dobrowolnie i bez wynagrodzenia wykonuje w jej ramach zadania określone w niniejszym regulaminie.
4. Warunkiem przystąpienia do inicjatywy „Społeczność WisłaWarszawska.pl” jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej projektu. Po zarejestrowaniu uczestnik otrzymuje login oraz hasło uprawniające go do zalogowania się na stronie aplikacji przeznaczonej dla członków społeczności.
5. W ramach swoich obowiązków, członek inicjatywy „Społeczność WisłaWarszawska.pl” w czasie wyjść nad Wisłę zgłasza zaobserwowane zdarzenia.
6. Każde zdarzenie zgłaszane przez członków inicjatywy „Społeczność WisłaWarszawska.pl” należy do jednej z następujących kategorii:
a. Interwencja (Zagrożenie),
b. Obserwacja,
c. Obchód,
d. Informacja.
7. Do kategorii zdarzeń Interwencja (Zagrożenie) należą:
a. Zaśmiecanie, wywóz gruzu,
b. Zaśmiecanie, wywóz gruzu w granicach rezerwatu przyrody,
c. Ogień, wypalanie „traw”, ogniska poza miejscami wyznaczonymi,
d. Ogień, wypalanie „traw”, ogniska w granicach rezerwatu przyrody,
e. Wycinka, wywóz drewna,
f. Wycinka, wywóz drewna z rezerwatu przyrody,
g. Niszczenie gniazd i płoszenie ptaków na terenie rezerwatu przyrody (wędkowanie na wyspach, biwakowanie, ogniska, quady, samochody),
h. Niszczenie gniazd i płoszenie poza granicami rezerwatu przyrody w tzw. miejscach dla przyrody, np. w miejscach gniazdowania ptaków siewkowych, derkacza lub bielika,
i. Wjazd na teren międzywala motocyklami, samochodami,
j. Ścieki, zanieczyszczenie wód: rzeki i starorzeczy,
k. Niszczenie budowli przeciwpowodziowych (także poprzez rozjeżdżanie samochodami terenowymi),
l. Zmiany ukształtowania terenu, wywóz lub przywóz gruntu,
m. Zasypywanie starorzeczy i oczek wodnych,
n. Kłusownictwo,
o. Rozbój,
p. Niszczenie mienia,
q. Nadmierny hałas,
r. Człowiek za burtą,
s. Psy w granicach rezerwatu przyrody.
8. Do kategorii zdarzeń Obserwacje należą:
a. Koncentracje ptaków w okresie migracji/zimowania,
b. Obecność kolonii lęgowych, szczególnie narażonych na antropopresję,
c. Obecność wyznaczonych gatunków nielęgowych, których każde pojawienie się należy notować, np. bocian czarny, czapla biała.
9. Do kategorii zdarzeń Obchód należą wszystkie wizyty uczestnika w terenie, bez względu na to, czy zgłasza on w czasie tej wizyty innego rodzaju zdarzenia, czy nie.
10. Do kategorii zdarzeń Informacja należą wszelkie zdarzenia nie kwalifikujące się do żadnej z pozostałych trzech kategorii.
11. Członek inicjatywy „Społeczność WisłaWarszawska.pl” będzie przesyłał do systemu, poprzez pocztę elektroniczną lub aplikację telefoniczną, powiadomienia wyłącznie o zdarzeniach prawdziwych, zaobserwowanych osobiście.
12. Członek inicjatywy „Społeczność WisłaWarszawska.pl” nie może wykorzystywać informacji udostępnionych w ramach aplikacji ani innych uzyskanych w związku z uczestnictwem w systemie do celów komercyjnych lub sprzecznych z celami inicjatywy „Społeczność WisłaWarszawska.pl”
13. Zakończenie współpracy z członkiem inicjatywy „Społeczność WisłaWarszawska.pl” może mieć miejsce:
a. Na wyraźną prośbę członka inicjatywy „Społeczność WisłaWarszawska.pl”, przesłaną do koordynatora uczestników inicjatywy drogą listowną lub elektroniczną,
b. W razie stwierdzenia intencjonalnego przekazania przez członka inicjatywy informacji nieprawdziwych,
c. w innych uzasadnionych przypadkach, np. działania członka na szkodę społeczności lub środowiska przyrodniczego.
14. Członek inicjatywy „Społeczność WisłaWarszawska.pl” może otrzymać zaświadczenie uczestnictwa, po uzgodnieniu przez uczestnika inicjatywy zasad z uczelnią możliwe jest także wystawienie odpowiednich zaświadczeń o odbyciu praktyk studenckich.
15. Członek Inicjatywy wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach ewidencji członków „Społeczności WisłyWarszawskiej.pl” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Projekt "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły
w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej" otrzymał dofinansowanie
z instrumentu Finansowego LIFE+ Wspólnoty Europejskiej oraz ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.