Zapytanie ofertowe – charakterystyka siedlisk

Autor: STOP    

21.03.2014
Rozstrzygniecie zapytania ofertowego (pdf)
—————–
21.02.2014 r.
W związku z realizacją projektu LIFE+ pt. „Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej” Stowarzyszenie Stołeczne Towarzystwo Ochrony Ptaków zaprasza do składania ofert na opracowanie charakterystyki siedlisk związanych z bytowaniem i żerowaniem ptaków w obrębie obszaru projektowego (fragment obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły, kod PLB140004 – od 488 do 538 km żeglownego Wisły).
Przedmiot zamówienia obejmuje następujące składowe:

I. Opracowanie bazy danych GIS siedlisk ptaków na obszarze objętym projektem, w podziale na następujące kategorie:

1. wyspy stałe w korycie Wisły z podziałem na wyspy porośnięte krzewami oraz zadrzewione;
2. ławice piaszczyste z podziałem na występujące w nurcie rzeki oraz przybrzeżne;
3. urwiste brzegi;
4. zbiorowiska leśne z wyróżnieniem łęgów dojrzałych, łęgów w średnim stadium rozwoju, innych zbiorowisk, ze wskazaniem miejsc z przewagą klonu jesionolistnego;
5. zbiorowiska krzewiaste z wyróżnieniem wiklin nadrzecznych oraz czyżni;
6. tereny otwarte z wyróżenieniem łąk, nawłociowisk oraz nieużytków;
7. starorzecza (obszary wodne, czasowo lub stale odcięte od głównego koryta Wisły);
8. koryto Wisły;
9. obszary antropogeniczne z podziałem na luźno zabudowane, intensywnie użytkowane lub przekształcone w znacznym stopniu przez człowieka;
10. obszary nie kwalifikujące się do pozostałych kategorii.

Wykonawca może wyróżnić dodatkowe kategorie, jeśli w toku prac uzna to za zasadne.

Baza danych GIS zostanie opracowana na podstawie ogólnodostępnych materiałów (np. baza CORINE Land Cover, baza Urban Atlas i inne opracowania dotyczące przyrody Warszawy) połączonych z weryfikacją informacji w terenie oraz na podstawie istniejących publikacji i materiałów niepublikowanych. W bazie zostaną zamieszczone uwagi dotyczące charakterystyki poszczególnych płatów w danej kategorii, wskazujące cechy wyróżniające spośród innych płatów, ew. inne uwagi dotyczące ich charakterystyki wykraczające poza opis kategorii siedlisk, a mające znaczenie dla ptaków, np. zagrożenia związane z antropopresją.

II. Sporządzenie charakterystyki opisowej poszczególnych kategorii siedlisk, z uwzględnieniem sposobów ich wykorzystywania przez ptaki jako miejsca lęgowe, żerowania, odpoczynku.

III. Określenie stanu zachowania siedlisk dla następujących gatunków ptaków, w sposób dostosowany do warunków panujących na obszarze projektu, na podstawie publikacji Zawadzka D, Ciach M., Fiagrski T, Kajtoch Ł, Rejt Ł. 2013. Materiały do wyznaczania i określania stanu zachowania siedlisk ptasich w obszarach specjalnej ochrony ptaków Natura 2000, GDOŚ, Warszawa,: rybitwa rzeczna, nurogęś, zimorodek, dzięcioł średni, gąsiorek, jarzębatka, śmieszka, a także dla gatunków nie wymienionych w powyższej publikacji jak: mewa siwa, sieweczka rzeczna, sieweczka obrożna, rybitwa białoczelna, których występowanie jest zbieżne z występowaniem rybitwy rzecznej i pośrednio śmieszki, a ponadto ważne dla obszaru objętego projektem.

IV. Wykonanie zestawień tabelarycznych i na wykresach powierzchni dla kategorii siedlisk w podziale na jednokilometrowe odcinki biegu rzeki, w przypadku ławic – na podstawie obszarów, gdzie się pojawiają.

Opisany powyżej przedmiot zamówienia zostanie dostarczony Zamawiającemu w następującej postaci:

a. baza danych GIS w postaci plików *.shp w układzie współrzędnych 1992 (EPSG 2180),

b. mapy (w kolorze) pokazujące pokrycie terenu kategoriami siedlisk w skali nie mniejszej niż 1:10000, w formacie *.pdf,

c. charakterystyka opisowa kategorii, opis stanu zachowania siedlisk dla wybranych gatunków, zestawienia tabelaryczne i na wykresach powierzchni poszczególnych kategorii siedlisk w podziale na jednokilometrowe odcinki rzeki – w postaci plików edytowalnych *.doc, *.xls oraz w formacie *.pdf.

d. wydruk całego opracowania (z kolorowymi mapami) w czterech jednakowych egzemplarzach, podpisanych przez Wykonawcę.

Zamawiający zakłada współpracę i udostępnienie Wykonawcy informacji, np. warstw *.shp z podziałem na jednokilometrowe odcinki rzeki, danych o liczebności wybranych gatunków ptaków w obrębie jednokilometrowych odcinków (w postaci bazy danych GIS), ekspertyz przyrodniczych wykonanych na potrzeby projektu oraz wsparcia merytorycznego odnośnie sposobu określenia zachowania siedlisk ptaków w warunkach panujących na obszarze projektu. Zamawiający nie oferuje dostępności do komercyjnych baz danych GIS.

Termin realizacji zamówienia – do 16 maja 2014 roku.

Odpowiedź na niniejsze zapytanie należy przysłać w terminie do 9 marca 2014 roku, drogą elektroniczną na [email protected], w postaci zeskanowych i podpisanych plików pdf lub złożyć w siedzibie Stowarzyszenia Stołeczne Towarzystwo Ochrony Ptaków, ul. Czeska 15a/5, 03-902 Warszawa.

W ofercie muszą się znaleźć następujące informacje:
– cena brutto za realizację całego zamówienia (nie dopuszcza się składania ofert częściowych),
– wykaz dokumentów/prac polegających na realizacji inwentaryzacji przyrodniczych, monitorignu siedlisk, opracowywaniu raportów, a zwłaszcza znajomości specyfiki obszarów nadrzecznych,
– informacja, że oferta dotyczy projektu Life+ „Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej”,
– data sporządzenia oferty, nazwa i adres Oferenta.

Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy i jest elementem rozpoznania rynku przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania zapytania ofertowego lub unieważnienia go w dowolnym czasie, zamknięcia postępowania bez wyboru oferty, zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu lub treści (w tym przypadku zostanie to ogłoszone na stronie i w biurze Zamawiającego).

W razie pytań, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z koordynatorem projektu z ramienia Stowarzyszenia Stołeczne Towarzystwo Ochrony Ptaków, Ewą Kominek: [email protected], tel. 535531613.

Poglądowa mapa przedstawiająca zasięg obszaru projektowego:

mapa_obszaru
(Podkład mapy: © autorzy OpenStreetMap. Tiles courtesy of Humanitarian OpenStreetMap Team)

Projekt "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły
w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej" otrzymał dofinansowanie
z instrumentu Finansowego LIFE+ Wspólnoty Europejskiej oraz ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.