Pierwsze gniazdo rybitwy na sztucznych wyspach w Warszawie

    

W trakcie tegorocznego sezonu lęgowego odnotowaliśmy wreszcie pierwszy przypadek gniazdowania rybitw na sztucznych wyspach zbudowanych w ramach projektu LIFE wislawarszawska.pl.

Na pływającej platformie zakotwiczonej w Porcie Żerańskim doszło do gniazdowania jednej pary rybitwy rzecznej Sterna hirundo. To pierwszy znany przypadek gniazdowania tego gatunku w tym miejscu oraz jedyny w północnej części obszaru objętego działaniami w ramach projektu. Najbliższe obecnie miejsca gniazdowania tego gatunku są oddalone o prawie 25 km i znajdują się na wyspie w południowej części Warszawy.

Pomimo tego, że w tym sezonie doszło do lęgu tylko jednej pary, to jednak jest to dla nich zupełnie nowe miejsce i przypadek ten pozwala przypuszczać, że ta pionierska para wytyczyła nowy szlak i w przyszłym sezonie prawdopodobnie do lęgów może przystąpić tutaj większa liczba ptaków.

 

gniazdo rybitwy1

INDEKS

Projekt "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły
w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej" otrzymał dofinansowanie
z instrumentu Finansowego LIFE+ Wspólnoty Europejskiej oraz ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.