Bezpieczne miejsca lęgowe dla rybitw – już są!

    

Rybitwa rzeczna Sterna hirundo i rybitwa białoczelna Sternula albifrons, których ochrona jest głównym celem projektu, gniazdują na piaszczystych wyspach w korycie rzeki.

Z końcem 2015 roku zakończono prace związane z przywracaniem właściwego stanu ochrony siedlisk tych gatunków w obszarze Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły polegające na utworzeniu izolowanej wyspy i ławicy piaszczystej na odcinku warszawskim, w korycie  rzeki Wisły, w km 515+500 – 516+000 w dzielnicy Praga Północ oraz  wykonanie robót polegających na utworzeniu ławicy piaszczystej w środku koryta rzeki w km 533+500 – 535+300, na pograniczu gmin Jabłonna i Łomianki w rezerwacie przyrody Ławice Kiełpińskie.

W pobliżu centrum Warszawy, w okolicach Golędzinowa (na odcinku warszawskim w km 515+500 – 516+000 w dzielnicy Praga Północ) obok mostu Gdańskiego, na bazie istniejącego odsypiska powstała tzw. wyspa stała,  poniżej ułożono materace faszynowe, na bazie których ma powstać dodatkowo ławica piaszczysta tworząc w tym miejscu kompleks przypominający wyspy i ławice charakterystyczne dla roztokowych odcinków rzeki. Wyspa powstała poprzez odizolowanie istniejącego w przestrzeni między ostrogami fragmentu lądu dzięki odtworzeniu bocznej odnogi rzeki. Zastosowane poniżej materace faszynowe są konstrukcją składającą się z szeregu kiszek faszynowych ułożonych w kratownice w określonym odstępie i ustabilizowanych na dnie za pomocą narzutu kamiennego. Materace stworzyły możliwość odkładania się w tym miejscu piasku.

Drugą część prac zlokalizowano poza Warszawą, w środku koryta rzeki, w okolicach wsi Rajszew (w gm. Jabłonna, pow. Legionowo oraz w gm. Łomianki, pow. Warszawa Zachodnia) postawiono konstrukcje drewniane, tzw. zasłony faszynowe również w celu zatrzymania części wędrującego z nurtem rzeki piasku i tym sposobem utworzenia ławicy piaszczystej w tym miejscu. Wydłuży ona istniejący w pobliżu zespół wysp i ławic oraz polepszy warunki żerowania i odpoczynku ptaków siewkowych.

Założeniem wykonywanych prac była jak najmniejsza ingerencja w środowisko naturalne stąd zastosowanie materacy faszynowych oraz tzw. lekkich budowli hydrotechnicznych wykonanych z naturalnych materiałów. Materace i zasłony faszynowe są pewnego rodzaju eksperymentem. Zasłony faszynowe były stosowane przez piaskarzy w XVIII i XIX wieku na Dunajcu w celu poboru piasku. Zastosowanie zasłon na Wiśle ma dać zgoła odmienny efekt – spowolnienie przepływu wód w konkretnym miejscu, koncentrację rumoszu i piasku czyli akumulację rumowiska, a co za tym idzie powstanie ławicy piaszczystej w celu polepszenia warunków bytowania ptaków siewkowych.

Działania zostały przeprowadzone w we wrześniu i październiku 2015.

IMG_4504

1.  Golędzinów – wyspa stała. STAN PO wykonaniu prac.

foty 06.10.15r 622

2. Golędzinów. Wykorzystano mało ingerujące w środowisko materiały i metody. Materace faszynowe będą zatrzymywały materiał niesiony przez rzekę, dzięki czemu powstaną ławice piaszczyste.

IMG_4495

3. Rajszew – tzw. lekkie budowle regulacyjne – zasłony faszynowe w lokalizacji planowanego odsypiska.

unnamed (1)

4. Rajszew. Zasłona z bliska. Zdjęcie wykonano przy wyjątkowo niskim stanie wody.

INDEKS

Projekt "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły
w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej" otrzymał dofinansowanie
z instrumentu Finansowego LIFE+ Wspólnoty Europejskiej oraz ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.