Dokumentacja projektowo kosztorysowa

Autor: Zarząd Mienia m.st. Warszawy    

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami dot. działania 1. Projektowanie (A.1 – A.5), (patrz: założenia projektu), które zostały przygotowane w ramach umowy na Wykonanie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pod nazwą Life+ „Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej” (WislaWarszawska.pl) oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji.

W zakładce DO POBRANIA są zamieszczone pliki PDF następujących dokumentów:
– Ekspertyza ornitologiczna, hydrologiczna i hydrotechniczna
– Koncepcja ogólna i szczegółowe realizacji przedsięwzięcia
– Karta Informacyjna Przedsięwzięcia I (zastąpiony KIP II)
– Karta Informacyjna Przedsięwzięcia II.

Poniżej przedstawiamy wersje online ekspertyz.

Projekt "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły
w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej" otrzymał dofinansowanie
z instrumentu Finansowego LIFE+ Wspólnoty Europejskiej oraz ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.