Elektrociepłownia „Żerań”

Autor: Zdzisław Smoliński    

Elektrociepłownia „Żerań” wytwarza energię elektryczną i ciepło. Rozpoczęła pracę w 1954 r. Rozbudowa zakładu trwała do 1960 r. Podstawowym paliwem w elektrociepłowni jest węgiel kamienny. Była to pierwsza wielka elektrociepłownia w Polsce. Zgodnie z pierwotnymi założeniami węgiel kamienny, do tego zakładu, miał być transportowany Wisłą – na barkach. Wyładunek węgla miał się odbywać w Porcie Żerań. Odstąpiono od tego sposobu transportu i węgiel kamienny do elektrociepłowni przywożony jest transportem kolejowym. Najnowocześniejszym rozwiązaniem technologicznym w tej elektrociepłowni są dwa kotły fluidalne, które redukują znacznie emisję pyłów tlenków siarki i azotu. Ponadto w zakładzie jest zainstalowanych 5 kotłów parowych, 4 kotły wodne i 9 turbozespołów ciepłowniczych. Elektrociepłownia dysponuje mocą cieplną 1561 MW i elektryczną 350 MW, co oznacza, że jest w stanie ogrzać około 40 % budynków w Warszawie i zaświecić około 5800000 żarówek o mocy 60 W. Popioły otrzymane w czasie procesu technologicznego są pompowane z wodą przez kolektor do odstojników znajdujących się nieopodal prawego, dość wysokiego brzegu Wisły – na południowy-wschód od Tarchomina.

Ten opis pochodzi z wirtualnego projektu CHODŹ NAD WISŁĘ, który zrealizowała Fundacja Ja Wisła dzięki dofinansowaniu otrzymanemu z Urzędu Miasta St. Warszawy i wpłat z 1% podatku.

fot. Ewa Kominek

fot. Ewa Kominek

Projekt "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły
w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej" otrzymał dofinansowanie
z instrumentu Finansowego LIFE+ Wspólnoty Europejskiej oraz ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.