Linki

Acta Ornithologica © Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk.
Komisja Faunistyczna Sekcji Ornitologicznej Polskiego Towarzystwa Zoologicznego
Stacja Ornitologiczna Muzeum i Instytutu Zoologii Polskiej Akademii Nauk – instytucja naukowa badająca biologię ptaków. Funkcjonuje jako Centrala Obrączkowania Ptaków w Polsce.
Orlik grubodzioby – projekt „Orlik grubodzioby – ptak jakich mało”.

Natura 2000

Ramowa Dyrektywa Wodna
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie
Bagna są dobre

Klub Przyrodników – niezależna organizacja pozarządowa zajmująca się ochroną przyrody oraz edukacją ekologiczną w Polsce.
Stowarzyszenie Pierwsza Warszawska Agenda 21 – niekomercyjna pozarządowa organizacja zrzeszająca specjalistów zajmujących się różnymi aspektami zrównoważonego rozwoju.
Fundacja Nasza Ziemia – organizacja pozarządowa zajmująca się przede wszystkim edukacją ekologiczną.

Program LIFE

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Projekt "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły
w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej" otrzymał dofinansowanie
z instrumentu Finansowego LIFE+ Wspólnoty Europejskiej oraz ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.