Ogłoszenie konkursu – II tura

Autor: Ewa Kominek    

O dofinansowanie w ramach konkursu dotacyjnego „Inicjatywy nadwiślańskie” (II tura) mogą się ubiegać organizacje pozarządowe, które realizują działania oparte o wolontariat, służące edukacji przyrodniczej, ekologicznej lub kulturowej na temat doliny Wisły, a dokładniej jej fragmentu obejmującego obszar aglomeracji warszawskiej – od 488 do 538 km żeglownego. Jedna organizacja może otrzymać w ramach konkursu od 500 zł do 5000 zł.

Formularze dotyczące konkursu (wzór wniosku, wzór umowy, wzór raportu, regulamin) można pobrać w zakładce „do pobrania”.

REGULAMIN KONKURSU „Inicjatywy nadwiślańskie”

1. Celem konkursu „Inicjatywy nadwiślańskie” jest dofinansowanie działań, które będą służyły edukacji przyrodniczej, także połączonej z elementami edukacji kulturowej, dotyczącej doliny Wisły w Warszawie, a w szczególności ochrony ptaków nadwiślańskich.
1.a. Działania te muszą być skierowane przede wszystkim do mieszkańców Warszawy.
1.b. Działania te muszą być przeprowadzone z udziałem wolontariuszy (w rozumieniu: osób wykonujących pewne działania projektowe nieodpłatnie).
1.c. Działania terenowe muszą się odbywać w obrębie obszaru projektowego WislaWarszawska.pl, który pokazany jest na mapie na stronie internetowej www.WislaWarszawska.pl

2. Beneficjentami w konkursie „Inicjatywy nadwiślańskie” mogą być organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną i działające na terenie aglomeracji warszawskiej (obszar Metropolitarny Warszawy według Zarządu Województwa Mazowieckiego z 2006 r.)

3. Konkurs „Inicjatywy nadwiślańskie” jest organizowany przez Stowarzyszenie Stołeczne Towarzystwo Ochrony Ptaków w ramach projektu LIFE+ „Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej”. Projekt ten realizowany jest przez Miasto Stołeczne Warszawa oraz Stowarzyszenie Stołeczne Towarzystwo Ochrony Ptaków (STOP), dzięki przyznanemu przez Komisję Europejską dofinansowaniu ze środków Instrumentu Finansowego na Rzecz Środowiska (LIFE+) oraz dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

4. Dofinansowanie w ramach konkursu może być uzyskane na:
– działania dotyczące edukacji przyrodniczej, także połączone z elementami dotyczącymi kultury, w tym działaniami artystycznymi, m.in. takie jak: spotkania, warsztaty, wycieczki, szkolenia, wykłady i inne, imprezy masowe, konkursy, zawody, festiwale i inne, które spełniają kryteria wymienione w punkcie 1 regulaminu.

5. Grupą docelową działań prowadzonych w ramach dofinansowywanych projektów są mieszkańcy Warszawy i przyległych do niej gmin nadwiślańskich.

6. Stowarzyszenie Stołeczne Towarzystwo Ochrony Ptaków przeznacza na dofinansowanie projektów w ramach konkursu w sumie 29.000 zł.

7. Maksymalne dofinansowanie jednego projektu to 5.000 zł.

8. Każda z organizacji pozarządowych przystępujących do konkursu może złożyć tylko jedną aplikację.

9. W ramach projektów, dofinansowywane mogą być koszty osobowe, koszty podróży, koszty materiałów, koszty usług zewnętrznych oraz koszty sprzętu niezbędnego do przeprowadzenia projektu.
Przy ocenie wniosków będzie brany pod uwagę stosunek kosztów sprzętu i organizacyjnych do kosztów merytorycznych. Koszty prowadzenia biura i inne koszty stałe, koszty księgowości itp. nie związane tylko i wyłącznie z projektem nie będą w ramach konkursu dofinansowywane.

10. Za kwalifikowane uważa się te koszty, które są niezbędne, by wdrożenie projektu było możliwe, i są poniesione w czasie trwania projektu.

11. Podstawą do ubiegania się o dofinansowanie jest złożenie aplikacji, na którą składa się:
– wniosek o dofinansowanie, dostępny na stronie internetowej www.WislaWarszawska.pl,
– kopia aktualnego wypisu z KRS, potwierdzona za zgodność z oryginałem,
– kopia statutu organizacji, potwierdzona za zgodność z oryginałem,
– sprawozdanie merytoryczne z ostatniego roku działalności.

12. Projekty mogą być zgłaszane drogą elektroniczną, poprzez przesłanie aplikacji na adres mailowy: [email protected] lub drogą pocztową, poprzez przysłanie aplikacji wyłącznie listem poleconym na adres Stowarzyszenia Stołeczne Towarzystwo Ochrony Ptaków, ul. Czeska 15a/5, 03-902 Warszawa lub poprzez osobiste dostarczenie na ww. adres Stowarzyszenia po umówieniu się drogą telefoniczną (tel. 519 185 668).

13. Aplikacje będą przyjmowane od 7 czerwca do 25 czerwca 2013 roku. Przyjęcie aplikacji będzie potwierdzone e-mailem wysłanym na adres e-mail podany we wniosku jako przeznaczony do kontaktów w sprawie wniosku.

14. Jako datę złożenia aplikacji uznaje się datę jej wpływu na adres e-mailowy lub na adres Stowarzyszenia STOP (data przyjęcia przesyłki poleconej przez adresata lub data wystawienia awizo lub podpisane przez przedstawiciela STOP poświadczenie złożenia aplikacji).

15. Projekty nie mogą rozpocząć się wcześniej niż 24 lipca 2013 roku i powinny się zakończyć najpóźniej 30 listopada 2013roku.

16. Po zamknięciu naboru aplikacji dnia 25 czerwca 2013 roku, wszystkie aplikacje zostaną ocenione przez Komisję Konkursu „Inicjatywy nadwiślańskie” składającą się z 3 osób wybranych przez Zarząd Stowarzyszenia Stołeczne Towarzystwo Ochrony Ptaków.

16.a. Komisja w osobie każdego z jej członków ma prawo do poproszenia (mailowo/drogą pocztową/telefonicznie) aplikującej organizacji o uzupełnienie, rozwinięcie lub wyjaśnienie dotyczące aplikacji (np. zawartości merytorycznej, treści, czy dokładnego przebiegu poszczególnych planowanych do realizacji działań, związanych z opisanym we wniosku projektem, itp.).

16.b. Istnieje możliwość poprawienia/zmodyfikowania aplikacji w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania od Komisji uwag dotyczących aplikacji, a także wprowadzenia przez aplikującego zmian w aplikacji z własnej inicjatywy, o ile uzyskają one akceptację Komisji Konkursu (lub Zarządu Stowarzyszenia STOP, jeśli zostaną wprowadzone już po zakończeniu prac Komisji dotyczących przyznania dofinansowania). Po dokonaniu oceny wniosków przez komisję do ocenionych projektów mogą być wprowadzane jedynie zmiany bez istotnego znaczenia merytorycznego. Zmiany te mogą być wprowadzone tylko za zgodą zarządu Stowarzyszenia STOP.

16.c. Istnieje możliwość negocjacji z Komisją Konkursu (na wniosek Komisji lub aplikującego) szczegółów dotyczących realizacji projektu, o dofinansowanie którego organizacja aplikuje.

17. Komisja wyłoni około 12 działań, które otrzymają dofinansowanie. Jeśli na konkurs zgłosi się mniejsza liczba Aplikantów, całość lub odpowiednia część puli finansowej konkursu zostanie podzielona między nich przy uwzględnieniu merytorycznej jakości projektów.

18. Projekty nie powinny dokładnie kopiować działań prowadzonych już bądź planowanych (t.j. np. dokładnie takie samo działanie skierowane do tej samej grupy odbiorców) do przeprowadzenia w ramach projektu WislaWarszawska.pl i będą oceniane przez Komisję Konkursu na podstawie następujących kryteriów:
– zgodność z celem konkursu i uzasadnienie potrzeb realizacji (0-5 pkt)
– adekwatność zadań i wydatków w projekcie do jego celu (0-5 pkt)
– liczba osób zaangażowanych wolontarystycznie w projekt i planowana liczba jego odbiorców (0-5 pkt)
– oryginalność i wartość merytoryczna projektu (0-5 pkt)

19. Lista projektów wybranych do dofinansowania przez Komisję Konkursu „Inicjatywy nadwiślańskie” zostanie przedstawiona publicznie do dnia 16 lipca 2013 roku na stronie internetowej www.WislaWarszawska.pl. Oprócz tego autorzy wybranych do dofinansowania projektów zostaną poinformowani o wynikach e-mailowo.

20. W ciągu 7 dni kalendarzowych od ogłoszenia wyników Konkursu „Inicjatywy nadwiślańskie”, Stowarzyszenie Stołeczne Towarzystwo Ochrony Ptaków podpisze z wybranymi Aplikantami umowę o dofinansowanie projektu.

21. Dofinansowanie będzie udzielone w formie dotacji, wypłaconej Aplikantowi na wskazane konto bankowe w czasie 14 dni kalendarzowych od podpisania umowy o dofinansowanie.

22. Beneficjent prowadzący projekt będzie odpowiedzialny za przeprowadzenie działań przewidzianych w projekcie, wypełnienie celów projektu, sporządzenie poświadczonej podpisami listy uczestniczących w projekcie wolontariuszy, a także przygotowanie raportu merytorycznego i finansowego z projektu i dokumentacji fotograficznej.

23. W trakcie trwania projektu, beneficjent Konkursu ma obowiązek informowania o fakcie, iż projekt jest
realizowany dzięki wsparciu udzielonemu przez Stowarzyszenie Stołeczne Towarzystwo Ochrony Ptaków w ramach realizacji projektu LIFE+ WislaWarszawska.pl, oraz prezentować logotypy projektu, zgodnie z wytycznymi zawartymi we wzorze umowy o dofinansowanie projektu (paragraf 2).

24. Beneficjent w ciągu 14 dni kalendarzowych po zakończeniu projektu prześle Stowarzyszeniu Stołeczne Towarzystwo Ochrony Ptaków opisową relację na stronę www.WislaWarszawska.pl z jego przebiegu, wzbogaconą o zdjęcia i ewentualnie inne ilustracje produktów powstałych w wyniku realizacji projektu.

25. Beneficjent złoży, w określonym Umową czasie, dokumentację rozliczeniową na piśmie, zgodnie z wzorem raportu finansowego z realizacji projektu, oraz zwróci Stowarzyszeniu Stołeczne Towarzystwo Ochrony Ptaków niewykorzystaną lub nieprawidłowo wykorzystaną części dotacji.

Projekt "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły
w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej" otrzymał dofinansowanie
z instrumentu Finansowego LIFE+ Wspólnoty Europejskiej oraz ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.