Rezerwat ornitologiczny „Ławice Kiełpińskie”

Autor: dr Wiesław Nowicki    

Rezerwat ornitologiczny „Ławice Kiełpińskie” powstał, dzięki wieloletnim staraniom Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, w grudniu 1998 r. Obejmuje wody z całym prawym, obwałowanym brzegiem Wisły w Dzielnicy Białołęka w Warszawie (na wysokości Kępy Tarchomińskiej, poczynając w dół rzeki od istniejącego kolektora Oczyszczalni Czajka na około 526,5 km szlaku żeglugowego, dalej również miejscowości Jabłonna i Rajszew (w gminie Jabłonna) oraz znaczną część wód rzeki w gminie Łomianki – poczynając od ul. Brukowej w Łomiankach Dolnych aż do granicy na Wiśle z gminą Czosnów. Całkowita powierzchnia rezerwatu wynosi 803 ha, z tego 88 ha wód i gruntów znajduje się w samej Warszawie. Jest to drugi co do wielkości, po rezerwacie „Las Kabacki im. Stefana Starżyńskiego” rezerwat na Mazowszu, zaś jeden z 15 utworzonych dotychczas na całej Wiśle rezerwatów ornitologicznych. Grunty rezerwatu stanowią w całości własność Skarbu Państwa. Rezerwatem tym, podobnie jak pozostałymi tego typu obiektami w województwie mazowieckim, zarządza i odpowiada za stan chronionej w nim przyrody Regionalny Konserwator Przyrody w Warszawie, porządku i bezpieczeństwa pilnują funkcjonariusze z Komisariatu Policji Rzecznej w Warszawie, zaopatrzeni w sprzęt pływający.

xX

Na terenie rezerwatu obowiązuje szereg zakazów i ograniczeń dla dobra chronionych w nim rzadkich i ginących ptaków, związanych z Wisłą – na przykład rybitw, mew, sieweczek, zimorodków, jaskółek brzegówek i wielu gatunków dzikich kaczek oraz traczy. Najważniejsze z nich to:
– zakaz przebywania poza miejscami do tego przeznaczonymi,
– uprawianie żeglugi wyłącznie po ustalanym przez służby wodne szlaku żeglugowym, z zakazem przebywania na wszelkich wyspach,
– zakaz śmiecenia, palenia ognisk, hałasowania, biwakowania, wjazdu pojazdów itp.
Dozwolone jest wędkowanie, lecz wyłącznie dla uprawnionych do tego członków Polskiego Związku Wędkarskiego, posiadających opłaconą kartę wędkarską.

Aktualnie – największym zagrożeniem dla omawianego rezerwatu, poza działalnością w jego granicach dwóch komercyjnych spółek wydobywających z rzeki piasek na wysokości osady Buchnik (529 km – brzeg prawy) i w Łomiankach Dolnych (tuż przy wylocie ul. Wiślanej, na brzegu lewym), są:
– nieprzestrzeganie wyżej wspomnianych przepisów przez osoby przebywające w rezerwacie (np. w sąsiedztwie ujścia do Wisły kolektora Oczyszczalni Czajka), w szczególności te, które odwiedzają wyspy rzeczne, przez co wyrządzają straty w lęgach ptaków,
– głośne rajdy pojazdów terenowych na brzegach rzeki objętych ochroną rezerwatową,
– nielegalna wycinka drzew i krzewów,
– zwałki – „dzikie” – ze spalonymi wrakami samochodów i śmieciami bytowymi,
Potencjalnie – w dalszej przyszłości – siedliskom ptaków w rezerwacie może zagrażać także wstępnie planowana budowa Mostu Legionowskiego w gminie Jabłonna.

PAMIĘTAJMY – los rezerwatu i dalszy spokojny bytujących w nim ptaków i innych gatunków zwierząt zależy również od wszystkich osób odwiedzających ten teren i/lub przebywających w jego sąsiedztwie. OCALMY wspólnie ten urokliwy, w pełni dziki odcinek Wisły w Warszawie i w okolicach tego miasta będący skarbem przyrody Mazowsza.

fot. Ewa Kominek

fot. Ewa Kominek

Ten opis pochodzi z wirtualnego projektu CHODŹ NAD WISŁĘ, który zrealizowała Fundacja Ja Wisła dzięki dofinansowaniu otrzymanemu z Urzędu Miasta St. Warszawy i wpłat z 1% podatku.

Projekt "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły
w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej" otrzymał dofinansowanie
z instrumentu Finansowego LIFE+ Wspólnoty Europejskiej oraz ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.