Śliwice

Autor: dr Adam Jankiewicz    

Śliwice

Sąsiadujące z Pelcowizną tereny przemysłowe i osiedla powstałe na gruntach dawnego Folwarku Golędzinów w pobliżu Fortu Śliwickiego (Jasińskiego), jednego z fortów Cytadeli Aleksandryjskiej na prawym brzegu Wisły. Fort nazwę są zawdzięczał por. Śliwickiemu, rannemu podczas Powstania Listopadowego, pochowanego na terenie późniejszego fortu. Jego nagrobek zachował się do okresu międzywojennego.

Fort Śliwickiego został zbudowany w latach 1835 – 1836 najwcześniej ze wszystkich fortów otaczających Cytadelę, będąc jej przedmościem. W późniejszym okresie był wielokrotnie przebudowywany. Jako przedmoście Cytadeli było to umocnienie największe z otaczających twierdzę. Był to fort ziemno-ceglany o narysie lunety. Znajdowały się tu dwie potężne, ceglane działobitnie. Umocnienie otaczała fosa z murowaną przeciwskarpą. Fort w dobrym stanie przetrwał do drugiej połowy XX wieku. W okresie międzywojennym mieściły się tu koszary Policji Państwowej, a w okresie powojennym? koszary ZOMO.

Zachowane resztki fortu w sąsiedztwie powstałego tu niedawno osiedla wpisane zostały do rejestru zabytków jako: fort Jasińskiego-Śliwickiego, ul. Jagiellońska 5, 1850, nr rej.: 882 z 19.03.1975 (nr 835 wg tabliczki na działobitni).

Projekt "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły
w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej" otrzymał dofinansowanie
z instrumentu Finansowego LIFE+ Wspólnoty Europejskiej oraz ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.