Wycinki drzew i krzewów w ramach projektu

Autor: Łukasz Poławski    

Wycinki drzew i krzewów w ramach projektu – informacja

Projekt „Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej” (LIFE09 NAT/PL/000264), akronim: WislaWarszawska.pl, jest realizowany przez m.st. Warszawa oraz Stowarzyszenie Stołeczne Towarzystwo Ochrony Ptaków, dzięki wsparciu udzielonemu ze środków pochodzących z dofinansowania Komisji Europejskiej w ramach instrumentu finansowego LIFE+ oraz z dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W ramach komponentu pierwszego LIFE+ „PRZYRODA I RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNA” przewiduje się finansowanie projektów związanych z ochroną, zachowywaniem lub odbudową naturalnych ekosystemów, naturalnych siedlisk, dzikiej flory i fauny oraz różnorodności biologicznej, włącznie z różnorodnością zasobów genetycznych, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów NATURA 2000.

Projekt Wislawarszawska.pl skoncentrowany jest na działaniach z zakresu czynnej ochrony rybitw i innych ptaków siewkowych będących najważniejszymi przedmiotami ochrony obszaru NATURA 2000 Dolina Środkowej Wisły.

wisla_1

W ramach projektu „Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej” planowane są działania polegające na usuwaniu zarośli wiklinowych w celu odtwarzania dogodnych siedlisk lęgowych i miejsc żerowania ptaków siewkowych. Działania te polegać będą głównie na usuwaniu podrostu wierzb (czyli młodych wierzb tworzących zarośla wiklinowe, poza strefą dojrzałych zadrzewień łęgowych) oraz nielicznym usuwaniu drzew rosnących w tych lokalizacjach, na piaszczystych brzegach Wisły w Warszawie (dzielnice: Wilanów, Mokotów, Wawer, Praga Północ oraz na wyspach w pobliskich rezerwatach przyrody (Ławice Kiełpińskie, ewentualnie Wyspy Zawadowskie). Planowana powierzchnia poddana temu działaniu wynosić ma w sumie około 50ha.

Usuwanie drzew i krzewów jest standardowym, podstawowym działaniem podejmowanym w zakresie czynnej ochrony gatunków ptaków lęgnących się na obszarach otwartych, takich jak murawy, piaszczyste wyspy i naturalne plaże w terenach zalewowych. Podobne działania prowadzi się w wielu projektach ochronnych na całym świecie, żeby zatrzymać zanik lub zwiększyć powierzchnię odpowiednich siedlisk. W celu utrzymania obszarów z niską roślinnością lub jej brakiem stosuje się w innych projektach np. koszenie lub czasem wypas zwierząt.
Projekt WislaWarszawska.pl ma za zadanie poprawić warunki życia ptakom z rzędu siewkowych, więc usuwanie zarośli wiklinowych w starannie wybranych lokalizacjach jest podstawowym zadaniem mającym temu służyć. Należy zaznaczyć, że obszar NATURA 2000 Dolina Środkowej Wisły został powołany głównie w celu ochrony gniazdujących tu największych w Polsce populacji mewy siwej, rybitwy białoczelnej i sieweczki obrożnej, poza tym znaczące w skali kraju są też populacje lęgowe: rybitwy rzecznej, sieweczki rzecznej oraz mewy czarnogłowej. Wymienione gatunki gniazdują między innymi w granicach obszaru objętego działaniami w ramach naszego projektu.

Projekt skoncentrowany jest szczególnie na dwóch z nich: rybitwie rzecznej i rybitwie białoczelnej. W warunkach Wisły Warszawskiej i okolic gniazdują one na piaszczystych wyspach ze skąpą roślinnością, dlatego wycinka prowadzona na wyspach w granicach rezerwatów przyrody ma służyć przede wszystkim tym dwóm gatunkom. Plany ochrony rezerwatów Wyspy Zawadowskie o raz Wyspy Świderskie przewidują realizację tego zadania w ograniczonych ramach. Rezerwat Ławice Kiełpińskie gdzie rybitwy te przestały się gnieździć min. z powodu zarastania wysp nie posiada planu ochrony, ale jako miejsce dawnego występowania kolonii lęgowych tych ptaków rokuje on duże nadzieje na ich powrót pod warunkiem podjęcia odpowiednich działań. Usuwanie wikliny z piaszczystych brzegów w Warszawie służyć ma powiększeniu dostępnego areału lęgowego przede wszystkim dla sieweczki rzecznej i obrożnej, a także zwiększeniu dostępności obszarów dogodnych do żerowania i odpoczynku dla pozostałych ptaków siewkowych migrujących wzdłuż Wisły.

Aktualnie to działanie w ramach projektu jeszcze się nie rozpoczęło. W tej chwili trwa procedura uzyskiwania zezwoleń na jego realizację. W ramach tego zadania nie będą usuwane drzewa z lasów łęgowych istniejących w granicach obszaru realizacji projektu.

23.09.2013

wisla_2

Projekt "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły
w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej" otrzymał dofinansowanie
z instrumentu Finansowego LIFE+ Wspólnoty Europejskiej oraz ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.